Ningbo Colorido-a hoş geldiňiz

Ningbo Haishu Colorido ýöriteleşdirilen giň formatly çap çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir.Dürli önüm zerurlyklaryny we bazaryň ýerleşiş tapawudyny göz öňünde tutup, meýilnamalaşdyrmakdan we dizaýndan başlap, enjamlary gurnamak we satuwdan soň tehniki goldaw ýaly iň oňat özleşdirilen çözgütlere çalyşýarys.Önümlerimiziň görnüşi, jorap çap ediji maşynlar, boýag sublimasiýa printeri, DTF printeri, mata printeri, UV printer we ş.m. ýaly sanly çaphana enjamlaryny öz içine alýar, marka grafikasy, dokma we tikinçilik pudaklary üçin umumy iş çözgütlerini üpjün edýär. Ningbo Haishu Colorido, innowasiýa we ajaýyp hyzmat biziň esasy ugrumyz we dowamly gözlegimizdir.Ömürboýy enjamlara hyzmat etmek we ýokary hilli kepillik bermek hemişe maksadymyzdy.

TEKLIP EDILEN Maşynlar

Boýag sublimasiýa printeri 15Heads CO51915E

Model belgisi:

Boýag sublimasiýa printeri 15Heads CO51915E

Boýag sublimasiýa printeri 15 kelle CO51915E boýag sublimasiýa printeri CO51915E 15 Epson I3200-A1 çap kellesini ulanýar, iň çalt çap tizligi 1pass 610m² / sag.Çalt çap etmek bilen ...

Boýag sublimasiýa printeri 8Heads CO5268E

Model belgisi:

Boýag sublimasiýa printeri 8Heads CO5268E

Boýag sublimasiýa printeri 8 kelleler CO5268E Colorido CO5268E boýag sublimasiýa printeri 8 Epson I3200-A1 çap kellesi, döwrebap syýa ulgamy we RIP sofyň iň soňky wersiýasyny ulanýar ...

Boýag sublimasiýa printeri 4 kelle CO5194E

Model belgisi:

Boýag sublimasiýa printeri 4 kelle CO5194E

Boýag sublimasiýa printeri 4 kelleler CO5194E Colorido CO5194E boýag-sublimasiýa printeri dokma senagatynyň we boýag zerurlyklaryna laýyk gelýän ýokary tizlikde 180m² / sag ýetip biler.

Boýag-sublimasiýa printeri 3 kelle CO5193E

Model belgisi:

Boýag-sublimasiýa printeri 3 kelle CO5193E

Boýag-sublimasiýa printeri 3 kelleler CO5193E COLORIDO CO5193E termiki sublimasiýa printerini ulanyp, ýörite baýdaklary, şahsy sowgatlary, krujkalary, eşikleri we başgalary çap etmek üçin ulanyň.Bu ýokary öndürijilik termiki ...

Boýag-sublimasiýa printeri 2Heads CO1900

Model belgisi:

Boýag-sublimasiýa printeri 2Heads CO1900

2Heads CO1900 CO1900 boýag-sublimasiýa printerinde köp mukdarda egin-eşik we bezeg çap edip bilýän iki sany I3200-A1 burun ulanylýar.Enjam gözegçiliksiz galdyrylyp bilner, reduksiýa ...

Professional Uly Format Roll Ölçeg Kagyz 3D Sublimasiýa Printer Maşyny, atylylyk Press Printer Sublimasiýa

Model belgisi:

Professional Uly Format Roll Ölçeg Kagyz 3D Sublimasiýa Printer Maşyny, atylylyk Press Printer Sublimasiýa

Sublimasiýa kagyz printeri CO-1802 Sublimasiýa printeri 1-ýokary derejeli konfigurasiýa akylly dizaýn.2-ätiýaçlyk şaýlary.3-Elegance maşyn korpusy.4-Sublimasiýa kagyzy çap etmek ...

“Epson 5113 Printhead” bilen uly format sublimasiýa printeri

Model belgisi:

“Epson 5113 Printhead” bilen uly format sublimasiýa printeri

Roll to Roll Printer Önümiň beýany Model Kagyz Sublimasiýa Printer-X2 Dolandyryş tagtasy BYHX AN HANSON Alýumin öndüriji printer çarçuwasy / şöhle / wagon Burun görnüşi I3200 Burun beýikligi 2,6m ...

30 sm DTF printer CO30

30 sm DTF printer CO30

30 sm DTF printer CO30 CO30 çap etmegiň ini 30 sm.Bu DTF printer kiçi we çydamly, täze başlanlar üçin amatly.Pagta, poliester, neýlon we beýleki materiallara geçirilip bilner....

60 sm DTF printer CO65-2

60 sm DTF printer CO65-2

60 sm DTF printer CO65-2 DTF DTF printerCO65-2 printer häzirki DTF bazaryndaky iň ösen çözgüt.Onuň syýa, ýylylyk geçiriji film we gyzgyn ereýän poroşok ...

60 sm DTF printer C070-3

60 sm DTF printer C070-3

60 sm DTF printer C070-3 DTF printer CO70-3 3 täze nesil Epson I3200-A1 çap kellesini, awtomatiki yza gaýtaryjy we garaşsyz peç ulanýar.Bu enjam hünär taýdan kämilleşdirildi ...

60 sm DTF printer C070-4

60 sm DTF printer C070-4

60 sm DTF printer C070-4 DTF printer CO70-4 4 Epson I3200-A1 çap kellesini ulanýar, bu çap etmegiň tizligini we çap etmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar.Öňüni almak üçin içerki ak syýa aýlanyş ulgamy bar ...

60 sm DTF printer CO70

Model belgisi: CO-UV2030

60 sm DTF printer CO70

60 sm DTF printer CO70 göni filme hakykatdanam ajaýyp tehnologiýa.DTG çap etmek üçin zerur bolan deslapky gaýtadan işlemek bilen hoşlaşýar we göni ýylylyk geçiriji filmde çap edilip bilner.We ...

60 sm DTF printer CO60

Model belgisi: co60

60 sm DTF printer CO60

60 sm DTF printer CO60 60 sm DTF printer CO60 sanly çap enjamlarynyň täze görnüşidir.Bu printer ýokary hilli şekilleri çykaryp biler we kanw ... ýaly dürli materiallar üçin amatlydyr.

DTF printer

DTF printer

DTF printer näme?DTF printerleri, Çalt çap etmek we gowşurmak täzelikleri amala aşýar Lnouiry Now DTF printeriňizi iberiň.Adyň gurluşyndan bu Dir ...

DTF film printeri

DTF film printeri

COFL-65 Univershliumumy futbolka DTF Çap ediji maşyn gyzdyryjy geçiriji PET film printeri titreýän poroşok maşyny

COFL-65 Univershliumumy futbolka DTF Çap ediji maşyn gyzdyryjy geçiriji PET film printeri titreýän poroşok maşyny

DTF Çap ediş önümleriniň aýratynlyklary Görnüşi: Inkjet printer, DTF printeriň ýagdaýy: Täze ulanylýan pudaklar: Egin-eşik dükanlary, önümçilik zawody, bölek satuw, çaphana dükanlary, mahabat ...

Speokary tizlikli sanly çap ediji maşyn CO-2016-i3200

Speokary tizlikli sanly çap ediji maşyn CO-2016-i3200

Speokary tizlikli sanly çap ediji maşyn CO-2016-i3200 Sanly çap etmek, matalara göni çap etmek üçin göni sanjymy ulanýar.Tabak ýasamagy talap edýän adaty proseslerden tapawutlylykda, çalt ...

CO-2016-G6

CO-2016-G6

CO-2016-G6 Sanly gönüden-göni çap etmek, dokma matalaryna göni syýa çap edip bilýän çaphana tehnologiýasynyň täze görnüşidir.Sanly göni sanjymy ulanmak has ýönekeý we has amatly, we ...

OCERLI PRINTER CO-2008Z / CO-2008GZ

OCERLI PRINTER CO-2008Z / CO-2008GZ

LOCATION PRINTER CO-2008Z / CO-2008GZ Locationerleşýän printer, esasan, keşdeli matalarda, quakkardda, torda we beýleki matalarda çap etmek üçin ulanylýar.Locationerleşiş printeri 8 Epson I320 ...

Sanly guşak dokma printeri 1.8m Plotter guşak sanly çap ediji maşyn

Sanly guşak dokma printeri 1.8m Plotter guşak sanly çap ediji maşyn

Sanly dokma printeri CO03-Sanly dokma guşak printeri Dört epson dx5 çap kellesi (1 small Dürli ownuk partiýa önümçiligi üçin amatly.(2) Material iýmitlendirmek, f ...

Guşak görnüşli senagat sanly dokma printeri matalar üçin göni çap etmek

Guşak görnüşli senagat sanly dokma printeri matalar üçin göni çap etmek

Sanly dokma printeri DIGITAL TEXTILE BELT PRINTER 32 PC PC STARFIRE 1024 (1 indust Staryldyz oty SG1024 ýokary tizlikli senagat derejeli çap nokatlary, indust bilen has gowy tanyşmak üçin ...

Flathli tekiz zatlar üçin UV formatly tekiz printer

Flathli tekiz zatlar üçin UV formatly tekiz printer

UV tekiz düşek printer Önümiň beýany Model UV2030 (Epson) UV2030 (Ricoh) Burun görnüşi Epson 18600 (3.5PL) Ricoh G5 Düwürtikleriň sany 1-2 PCS 3-10 PCS Çap etmegiň ululygy 20 ...

2513 Senagat köpugurly UV tekiz printeriň bahasy LED A3 printer UV deri

2513 Senagat köpugurly UV tekiz printeriň bahasy LED A3 printer UV deri

printer fokus uv printeri üçin ýokary hilli senagat köpugurly uv çyrasy

printer fokus uv printeri üçin ýokary hilli senagat köpugurly uv çyrasy

UV2513 Uly formatda çap edilen tekiz Led UV printer

UV2513 Uly formatda çap edilen tekiz Led UV printer

Düşündiriş Tehniki nusgalar modelleri material we amaly haýyş beýany UV tekiz düşek printeri, islendik material, çap önümleri üçin amatly uniwersal çap, reňkli we meşhur ...

Qualityokary hilli 3D keramiki akril aýna UV printer

Qualityokary hilli 3D keramiki akril aýna UV printer

UV tekiz düşek printeri, islendik material, çap önümleri üçin amatly uniwersal çap, reňkli we halk arasynda meşhur.Önümiň beýany Adyň parametrleriniň model görnüşi ...

Sanly UV tekiz düşek printer keramiki kafel çap ediji maşyn

Sanly UV tekiz düşek printer keramiki kafel çap ediji maşyn

UV tekiz düşek printeri Bu printer, uniwersal çap etmegiň ähmiýeti bolan islendik material üçin amatlydyr. Çap edilen önümler reňkli bolup, howuzyň arasynda uly meşhurlyga eýe.Önümiň beýany ...

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Çap ediş programma üpjünçiligi bilen printerleriň arasynda sazlaşykly işlemäge çalyşýarys, önümçilik prosesinde kynçylyklary tapýarys we çözýäris, sanly printerimizi yzygiderli kämilleşdirýäris.

Üznüksiz innowasiýa düşünjesi bilen, Kolorido 50-den gowrak ýurda üstünlikli giňeldi we şeýlelik bilen sanly çap çözgütlerini üpjün etmek üçin halkara bazarynda berk marketing toruny döretdi.

“Colorido” köp sanly programma üçin köp sanly çap enjamlaryny we dürli syýa görnüşlerini hödürleýär.Mundan başga-da, müşderileriň iň gowy netijeleri gazanmagyny üpjün etmek üçin iň ýokary hilli çap metbugatyny hödürleýäris.