Biz hakda

Hytaýyň ikinji uly port şäheri bolan Ningbo şäherinde ýerleşýän “Ningbo Haishu Colorido Digital Technology Co., Ltd” jorap önümçiligi we sanly çaphana tehnologiýasy, şeýle hem eksport söwdasy bilen oňat birleşdirilen garyndyny özünde jemleýär.

Toparymyz joraplary mahabatlandyrmak we öndürmek, şeýle hem kiçi göwrümli ýöriteleşdirilen sanly çap çözgütleri bilen meşgullanýar.Müşderilerimize özleşdirmek prosesinde, çap materiallaryny saýlamakdan başlap, degişli enjamlara we önümçilik çözgütlerine çenli ähli meseleleri çözmäge kömek etmek üçin gaýrat edip bilmeris.

Aslynda, bejergiden öňki we bejerişden soňky maşynlary goşmak bilen dürli sanly çap çözgütlerini hödürleýäris.Esasy wezipämiz, myhmanlarymyza çap etmek boýunça hünärmen bolmaga kömek etmekdir we biziň wezipämiz myhmanlaryň ösmegine ýol görkezmek we kömek etmekdir.Bazardan girdeji almak üçin ajaýyp gümrük önümlerini öndürmek üçin müşderilere goldaw bermek üçin ähli güýjümizi edýäris.

Çalt eltip bermek, ygtybarly hil we dogruçyllyk we ýokary netijelilik duýgusyna eýerip, müşderileriň köpüsi üçin ýokary hilli önümleri we kanagatlanarly hyzmatlary hödürleýäris.Içerde we daşary ýurtlarda täze we yzygiderli müşderileri görmäge tüýs ýürekden garşy alyň!

Talap tehnologiýasy boýunça çap et

1. Şahsy aýratynlaşdyrma:Önümleriňizi indiki derejä çykarmak üçin ýöriteleşdirilen önümler sanly çap etmek arkaly has manyly ähmiýete eýe


2. Çalt eltip bermek:Doly önümçilik liniýasy bilen, wagtynda eltip bermek we ýokary önümçilik bilen günde 1000 jübütden gowrak öndürip bileris.


3. MOOK:Sargydyň ululygyna garamazdan dizaýnyňyz bar bolsa çap edip bileris


islege görä çap et

4. Önümi çalt dörediň:Dizaýn bolanyňyzdan soň, çalt önüm döredip, birnäçe minutdan satyp bilersiňiz.


5. Inwentar we ýük daşamak üçin jogapkärçilik çekmäň:Eltip bermek üpjün ediji tarapyndan amala aşyrylýar, siz diňe müşderi hyzmaty üçin jogapkärçilik çekýärsiňiz.


6. Az maýa goýum, pes töwekgelçilik:Haýsydyr bir inwentar saklamaly däldigiňiz sebäpli, strategiýaňyzy aňsatlyk bilen düzedip, pikirleriňiz bilen synag edip bilersiňiz


Koprak oka

Maslahat berilýän maşynlar

Müşderi meselesi